PREZENTARE

PREZENTARE

Prezentare

Regulamentul conține o multitudine de prevederi

aplicabile în funcție de profilul organizației și introduce, de asemenea, o serie de cerințe ce TREBUIESC respectate indiferent de tipul entității. Consimțământ explicit, breșe de securitate, responsabil cu protecția datelor personale, drepturile copiilor, protecția implicit a datelor, protecția datelor prin design, transferul internațional al datelor sunt conceptele cheie pe care le tratează Regulamentul GDPR.

Regulamentul GDPR stabileşte obligatia operatorului de a d e m o n s t r a o b ţ i n e r e a consimţământului persoanei pentru prelucrările de date personale.

GDPR are informația ca punct central de interes

Prevederile acestui regulament nu sunt opționale și vizează toate activitățile din orice sector și domeniu, indiferent de dimensiunea business-ului, pentru că măsurile prevăzute aduc atingere tuturor activităților care implică informații - GDPR are informația ca punct central de interes mai precis, tot ceea ce ține de prelucrarea informațiilor, adică de colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea informațiilor

Punctul de plecare în demersul de aliniere cu prevederile GDPR

De asemenea, e important de menționat că stabilirea conformității nu se realizează doar prin implicarea unei echipe de proiect, impunerea de noi proceduri organizaționale, implicarea juriștilor în proces sau utilizarea instrumentelor IT, ci, în egală măsură, și prin utilizarea unor proceduri și instrumente complementare. Pentru a concluziona, considerăm că punctul de plecare în demersul de aliniere cu prevederile GDPR este reprezentat de momentul în care se inițiază colectarea de informații despre persoane și modul de gestionare al acestora în organizaț

Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal:

1. în cadrul unei activități care nu intră sub incidența dreptului Uniunii;

2. de către statele membre atunci când desfășoară activități care intră sub incidența capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE; (politica de securitate și apărare comună);

3. de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale sau domestice;

4. de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora.”